Kampus A :

Jalan R. Soeprapto, Tembesi
Muka Kuning, Batam.

Kampus B :

Jalan Raden Patah, Nagoya
Nagoya, Batam.

Kampus C :

Jalan Gajah Mada, Tiban
Kompleks Cipta Puri, Batam.

E-mail: learningcenter@puterabatam.ac.id